Thánh Thần

Kinh Trừ Tà

Lạy Cha trên trời, con cúi đầu thờ lạy và ngợi khen Cha. Xin bao phủ con bằng Máu thánh cứu độ của Chúa Giêsu để bảo vệ con. Con đầu phục Chúa toàn thân xác, tất cả mọi lãnh vực của đời sống con. Con chống lại tất cả mọi việc làm của ma quỷ đang làm cản trở con trong đời sống cầu nguyện. Con hướng mình con vào Thiên Chúa chân thật và hằng hữu. Con từ bỏ mọi gian díu với ma quỷ trong lời cầu nguyện.

Satan, ta truyền cho ngươi, nhân danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi ta cùng với tất cả các thần dữ bè lũ của ngươi. Ta dựng lên bức tường Máu thánh Chúa Giêsu giữa ta và ngươi. Ta khước từ tất cả mọi cám dỗ của Satan và các tà thần của ngươi đang muốn cướp đoạt ta khỏi thánh ý Chúa. Ta chọn sự biến đổi bằng cách canh tân trí óc của ta. Ta phá đổ mọi thành luỹ của Satan trong ta. Ta tuyên bố ta không thuộc về ngươi bất cứ dưới hình thức nào.

·   Lời Nguyện Thú Tội: Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa là Con Thiên Chúa. Chúa là Đấng Cứu Độ đã đến thế gian tăm tối bằng nhân tính con người để tiêu diệt mọi công việc của ma quỷ. Chúa đã chết trên Thánh giá cho tội lỗi của con và đã sống lại từ cõi chết. Giờ đây con xin xưng thú mọi tội lỗi của con: tội phạm đến Chúa, đến Giáo hội và đến anh em; và con thành tâm ăn năn thống hối. Con xin Chúa tha thứ cho con và rửa sạch con trong máu cứu độ của Chúa. Con tin máu Chúa giờ đây rửa sạch mọi tội con. Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con, rửa sạch con, cứu chữa con, và thánh hóa con trong máu thánh Chúa. Amen.

·   Lời nguyện Tha Thứ: Lạy Chúa, con xin thú nhận: con đã không yêu thương nhưng lại hận thù một số người còn sống cũng như đã qua đời, và đã không tha thứ cho họ trong lòng. Con kêu cầu lên Chúa giúp con tha thứ cho họ, và xin Chúa cũng tha thứ cho họ. Con xin tha thứ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ con về bất cứ điều gì gây ra còn ảnh hưởng đến con và con xin Chúa tha thứ, chúc lành cho họ. Con xin tha thứ cho con cái con, vợ/chồng con, bạn bè, chủ hãng, thầy cô giáo, khách hàng, kẻ thù con. Những điều họ làm con đau đớn, khổ sở, mất mát, mất danh dự, hại đời con hay những đau thương con gieo cho đời họ. Con xin lấy lại, bẻ gẫy những lời nguyền rủa, trù ẻo, kết án của con cho mọi người. Con xin tha thứ cho chính con và chấp nhận con, nhờ danh thánh Chúa Giêsu. Amen.

·    Lời nguyện Xưng Thú Tội Tà Thần: Lạy Chúa, giờ đây con xin xưng thú tội đã tìm kiếm từ Satan những trợ giúp lẽ ra phải đến từ Thiên Chúa. Con xưng thú những tội như: (bói toán, cầu cơ, coi tử vi, chiêm tinh, điạ lý, mê tín dị đoan…) và những tội con đã quên. Lạy Chúa, con ăn năn xám hối, và từ bỏ những tội này và xin Chúa thứ tha cho con. Con từ bỏ Satan và mọi hành động của chúng. Con ghét bỏ tất cả thần dữ như là kẻ thủ của con. Nhân danh Chúa Giêsu, ta xin đóng cửa mọi thói hư phù phiếm và ta truyền cho tất cả tà khí liên hệ ra khỏi ta nhờ danh thánh Chúa Giêsu. Amen.

·    Lời Nguyện Giải Thoát Mọi Thống Trị: Nhân danh Chúa Giêsu, ta từ bỏ, bẻ gãy và rút ta ra khỏi mọi sự khống chế của tà thần trên mẹ, cha, ông bà, và mọi người thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, mà còn ảnh hưởng đến ta trong mọi lãnh vực. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã giải thoát con được tự do. Amen.

·    Lời Nguyện Giải Thoát Di Truyền, Ràng Buộc: Nhân danh Chúa Giêsu, giờ đây ta từ bỏ, bẻ gãy và rút ta, con cái ta ra khỏi mọi quyền lực huyền bí hay mọi ràng buộc về thể lý và tâm thần trên ta hay gia đình dòng họ ta, do ảnh hưởng từ cha mẹ hay tổ tiên còn lưu lại. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, tội lỗi do tổ tiên, ông bà con gây ra còn ảnh hưởng đến đời con cháu chúng con. Xin Chúa rút lại những lời chúc dữ và thương chúc lành cho dòng họ của con. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã giải thoát con được tự do. Amen.

·    Lời Nguyện Giải Thoát Mọi Nguyền Rủa, Bùa Chú…: Nhân danh Chúa Giêsu, giờ đây ta chống trả, bẻ gẫy, rút ta và con cái ta ra khỏi mọi lời nguyền rủa, mê hoặc, nóng giận, bùa ngải, ngải yếm, tà lực, phù thuỷ, tà thuật… đã áp đặt trên ta và gia đình dòng họ ta bởi những tà ma ngoại đạo, thần thiêng huyền bí. Ta huỷ bỏ mọi liên hệ với các tà khí và ta truyền cho tất cả rời xa ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã giải thoát con được tự do. Amen.

·    Lời Nguyện Với Chúa Giêsu, Đấng Giải Thoát: Lạy Chúa Giêsu, con đến với Chúa là Đấng Giải thoát con. Con biết những lầm lỗi, khó khăn của con, những điều đã ràng buộc, đã làm khổ sở, làm ô uế, và hành hạ con. Con xin cởi bỏ con khỏi mọi thần khí đen tối, khỏi mọi ảnh hưởng tà khí, khỏi mọi ràng buộc tà khí, khỏi mọi thần khí không thuộc về Chúa. Con truyền cho mọi thần khí đó ra khỏi con nhân danh Chúa Giêsu. Con xin tuyên xưng rằng thân xác con là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đã được cứu chuộc, tẩy rửa, thánh hóa nhờ máu thánh Chúa Giêsu. Vì thế, hỡi Satan, ngươi không còn chỗ, còn quyền lực trên ta nhờ máu Chúa Giêsu. Amen.

·   Lời Nguyện Cùng Máu Thiên Tử Chúa Giêsu: Qua máu Chúa Giêsu, con được cứu chuộc khỏi bàn tay của ma quỷ. Qua máu Chúa Giêsu, mọi tội lỗi con được tha. Qua máu Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, rửa sạch con luôn mãi khỏi tội. Qua máu Chúa Giêsu, con được nên công chính, nên sự thật; cũng như khi con chưa phạm tội, con đã được thánh hóa, được thánh thiện, là dân riêng của Chúa. Thân thể con là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đã được cứu chuộc, tẩy rửa, thánh hóa nhờ máu thánh Chúa Giêsu. Vì thế, Satan không còn làm chủ được, không còn quyền hành trên con nữa nhờ máu thánh Chúa Giêsu. Con xin từ bỏ ma quỷ, truyền cho ma quỷ ra khỏi con nhờ danh thánh Chúa Giêsu. Amen.

·   Lời Nguyện Từ Bỏ Kiêu Căng: Lạy Cha, con đến với Cha nhờ danh thánh Chúa Giêsu. Con biết: rằng kiêu căng làm Chúa ghê tởm, rằng mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy làm điều dữ, kẻ làm chứng điều dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em là bảy điều Chúa ghét và ghê tởm nhất (Cn6:16). Lạy Cha, con xin từ bỏ chúng và từ nay tránh xa chúng. Con khiêm nhường đến trước thánh nhan Cha và con đến với Cha như một trẻ thơ nhỏ bé. Amen.

·   Lời Nguyện Giải Thoát Mọi Ràng Buộc Của Tâm Hồn: Lạy Cha, con xin bẻ gãy và từ bỏ mọi dính líu đến ma quỷ của tâm hồn con mà con đã có hay có thể đã có với: những cơ sở, người ngoại tình, bạn thân, chồng, vợ, người kết hôn, giáo phái, anh em kết nghĩa… Con từ bỏ mọi gian díu tâm hồn con với ma quỷ, bẻ gẫy chúng và rửa sạch chúng nhờ máu cứu độ của Chúa Giêsu. Amen.

Lời Trừ Tà: Satan, chúng ta chống lại mọi quyền lực, vương quốc, thế lực của ma quỷ trong thế giới này và quyền lực thần thiêng chốn trời cao. Chúng ta chống lại mọi thần dữ trong và ngoài mọi người hiện diện, trong thành phố, tiểu bang, quốc gia, thế giới này. Lời Kinh thánh nói rằng: “Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em” (Lc10:19). Chúng ta dùng quyền hành ấy giải thoát chúng ta được tự do. Satan, chúng ta chống lại ngươi bằng máu thánh Chúa Giêsu, bằng Lời của Thiên Chúa, bằng danh thánh Chúa Giêsu, bằng quyền năng của người có lòng tin, với sự hiệp nhất trong thần khí của chúng ta. Satan, chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, các Thiên thần, các Thánh trên trời cao. Chúng ta chiến thắng ngươi, các thiên thần vấp ngã, các thần dữ của ngươi, và các thế lực ma quỷ. Chúng ta truyền cho ngươi, xếp hàng theo thứ tự lớn nhỏ và trật tự ra khỏi đây nhanh chóng và không được trở lui. Chúng ta trói buộc mọi quyền năng của ngươi và giải thoát chúng ta khỏi sự ảnh hưởng của ngươi nhờ danh và máu Chúa Giêsu.

Lời Nguyện Sau Khi Trừ Tà

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì quyền năng Cha đã ban cho con trên các tà thần và ma quỷ vì chính Cha đã nói: “Các con hãy đi rao giảng, nhân danh Thầy các con trừ được quỷ và nói tiếng mới lạ” (Mt16:17). Con vinh danh Cha là Thiên Chúa uy quyền tối cao, thống trị muôn loài trên trời dưới đất. Chúng con chúc tụng Cha đã chiến thắng sự chết và giải thoát chúng con khỏi gông cùm tội lỗi và ma quỷ.

Xin Cha hãy chữa lành vết thương thể xác và tâm hồn của họ do các bạo hành của ma quỷ. Xin ban cho họ ơn cứu chuộc của Cha. Xin bảo vệ, gìn giữ họ từ nay khỏi mọi ám hại của các tà thần nhờ máu thánh Chúa Giêsu. Xin Thiên thần bản mệnh đến canh giữ thể xác, tài sản của họ khỏi tay quân thù. Xin rửa sạch thân xác và tài sản của họ nhờ Máu thánh Chúa. Xin cho họ được tái sinh trong đức tin và tình yêu của Cha. Xin Cha đổ đầy lại tình yêu, bình an, hoan lạc của Cha cho họ, để họ bước đi trong tự do hoàn toàn thuộc về Cha.

Chúng con ngợi khen, chúng tụng danh Cha đến muôn đời. Amen.

Lm Robert DeGrandis