Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ 

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ HAI

Quy luật thứ năm: Số 333

Chúng ta phải xem xét thật cẩn thận phần tiếp theo và sự tiến triển của những tư tưởng của chúng ta. Nếu sự khởi đầu, điểm giữa và đoạn cuối, tất cả trong những tư tưởng đó là tốt lành hoàn toàn hướng về sự lành, đó là một bằng chứng là nó đến từ thần lành. Nhưng nếu trong những kế tiếp của các tư tưởng được đề nghị cho chúng ta, nó kết thúc bằng tìm thấy nơi đó vài điều xấu … hay phung phá … hay ít tốt hơn điều mà chúng ta đề nghị làm … hay nếu những tư tưởng này yếu dần đi trong linh hồn, quấy rối nó, làm xáo trộn nó, lấy ra khỏi nó sự bình an, sự yên tĩnh mà trước đó nó được vui hưởng, đó chính là dấu hiệu hiển nhiên rằng những tư tưởng đó  bắt nguồn từ thần xấu, kẻ thù của  sự tiến triển và của sự cứu chuộc vĩnh cửu của chúng ta.

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola 

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA DEUXIÈME SEMAINE

Cinquième règle, N° 333

Nous devons examiner avec un grand soin la suite et la marche de nos pensées. Si le commencement, le milieu et la fin, tout en elles est bon et tendant purement au bien, c’est une preuve qu’elles viennent du Bon Ange. Mais si dans la suite des pensées qui nous sont suggérées, il finit par s’y rencontrer quelque chose de mauvais… ou de dissipant… ou de moins bon que ce que nous nous étions proposé de faire… ou si ces pensées affaiblissent notre âme, l’inquiètent, la troublent, en lui ôtant la paix, la tranquillité dont elle jouissait d’abord, c’est une marque évidente qu’elles procèdent du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et de notre salut éternel.