Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT  

Quy luật thứ hai: Số 315  

Nơi những người chiến đấu cách can đảm để thanh tẩy lỗi lầm của mình và đi từ tốt tới tốt hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa, là Chúa của chúng ta, thần lành và thần dữ hành động trong hướng trái ngược với quy luật trước (quy luật 314). Vì đặc điểm của thần dữ là gây nên cho họ nỗi buồn và những đau khổ của lương tâm, khơi dậy những chướng ngại, làm rối loạn trong họ những lý luận sai lầm để làm ngừng những tiến bộ của họ trên đường nhân đức. Ngược lại, đặc tính của thần lành là mang lại cho họ sự can đảm và sức mạnh, yên ủi họ, làm cho họ đổ nước mắt, và gởi tới cho họ những cảm hứng tốt lành và ổn định họ trong sự bình tĩnh; làm cho lộ trình của họ trở nên dễ dàng và cất đi những chướng ngại vật trước mặt họ để họ ngày càng được tiến bước trong điều thiện. 
  
 

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola  

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Deuxième règle, N° 315

Dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu, Notre-Seigneur, le Bon et mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente. Car c’est le propre du mauvais esprit de leur causer de la tristesse et des tourments de conscience, d’élever devant elles des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux, afin d’arrêter leurs progrès dans le chemin de la vertu, au contraire, c’est le propre du Bon Esprit de leur donner du courage et des forces, de les consoler, de leur faire répandre des larmes, de leur envoyer de bonnes inspirations et de les établir dans le calme ; leur facilitant la voie et levant devant elles tous les obstacles, afin qu’elles avancent de plus en plus dans le bien.

Thánh Inhaxio