Thánh Thần

Chúa Thánh Thần Là Một "Ngôi Vị"

7 Tội Chống Lại Chúa Thánh Thần


Đức Chúa Thánh Thần Là "Thiên Chúa"

Chúa Thánh Thần là một “Ngôi Vị” - The Holy Spirit is a “Person”:

Điều quan trọng phải làm cho rõ ràng: Chúa Thánh Thần không phải là một lực, một vật hay một quyền năng (The Holy Spirit is not a force, a thing, or a power). Người là một “Ngôi Vị” trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Người không phải là một lực phi-nhân-tính (impersonal force) giống như từ lực hoặc trọng lực, Người là một ngôi vị thực sự. Trong Kinh Thánh, Người luôn luôn được gọi dưới danh xưng là “Người, Ngài, Đức Chúa…” chứ không bao giờ người ta gọi Người là “Sự ấy, cái ày cái nọ…” Người thánh hóa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, dẫn dắt chúng ta, tác huấn và soi sáng cho chúng ta, Người là Đấng Giúp Đỡ, Đấng An Ủi, Đấng Giáo Huấn được diễn tả trong: (Ga 14,26; 14,16-17; 15,26; 16,7-8; 16,12-14).


Chúa Thánh Thần có trí năng, có tình cảm và ý chí; Người hành động như một con người thực sự mà ta có thể đặt kỳ vọng nơi người ấy, chứ không chỉ phải một sức lực.


Người phán rằng: Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.” (Kh 2,7) Người cũng nói : “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm”. (Cv 13, 2)


Người cầu bầu và giúp đỡ: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả.” (Rm 8,26)


Người dẫn dắt: “Thần Khí nói với ông Phillip : Tiến lên đuổi kịp xe đó (Cv 8,29). “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).


Người chỉ huy: ‘Các ông đi qua miền Phyghia và Galát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Axia. Khi tới sát ranh giới Myxia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng Thần Khí Đức Giêsu không cho phép” (Cv 16,6-7)


Ngài chỉ định: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa.” (Cv 20, 28)


Bảy Tội chống lại Chúa Thánh Thần - The 7 sins against the spirit

cũng là chống lại một Ngôi Thiên Chúa, chứ không phải là một quyền lực.


1. TỘI LỪA DỐI: “Có một người tên là Kh-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Đồ. Ông Phêrô mới nói: “Anh Kha-na-ni-a sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất? Khi đất còn đó thì nó chẳng còn là của anh sao? Bán đi rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó? Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa.” Nghe những lời ấy Khanania ngã xuống đất tắt thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hãi. Các thanh niên đến liệm xác ông và đem đi chôn. Khoảng 3 giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. Ông Phêrô lên tiếng hỏi: “Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu phải không? Chị ta đáp: “Vâng, được bấy nhiêu thôi.” Ông Phêrô liền nói: “Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đang đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy.” Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phêrô và tắt thở. Khi vào, các thanh niên thấy bà đã chết, liền khiêng đi chôn bêncạnh chồng..” Cv 5,3-10.


2. TỘI LĂNG NHỤC: “Phương chi kẻ đã chà đạp Con Thiên Chúa, đã xúc phạm đến Máu Giao Ước, đã thánh hiến mình, và nhục mạ Thần Khí ban Ơn Sủng, thì anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm biết mấy.” (Dt 10,29)


3. TỘI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM: Trong Mt 12,24-32; Lc 12,10; Mc 3,29 : Tội không thể tha là tội chống lại tình yêu của Thiên Chúa, qui những hành động của Người cho Satan, người không có lòng ăn năn sám hối một cách bướng bỉnh cũng là người mất đức tin, thậm chí không còn thèm nghĩ đến Lòng Thương Xót vô biên và vinh hiển của Thiên Chúa. Tội này nặng hơn nhiều tội lỗi khác, giống như so sánh đại dương với một giọt nước, là tội dại khờ của Giu-đa !


4. TỘI KHIÊU KHÍCH VÀ LÀM PHIỀN LÒNG CHÚA THÁNH THẦN: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người dấu ấn ghi trên anh em…” (Ep 4,30; Is 63,10).


5. DẬP TẮT THẦN KHÍ: “Đừng dập tắt ngọn lửa Thần Khí. Chớ khinh thường ơn Nói Tiên Tri.” (1Tx 5,19)


6. CHỐNG LẠI THẦN KHÍ: “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy.” (Cv 7,51; Kh 22,17)


7. KHÔNG CÓ ĐỨC TIN TRONG CHÚA THÁNH THẦN: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thày sẽ sai đến với Anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (xem Ga 3,6; 14,26; 15,26; 16,7-15).


Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa - The Holy Spirit is God :

Xuyên qua Kinh Thánh, điều rõ ràng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Các thuộc tính của chính Thiên Chúa được trao cho Chúa Thánh Thần.


Người là Đấng Hằng Hữu : “Nhờ Thánh Thần Hằng Hữu thúc đẩy…” (Dt 9,14). Không có một thời điểm nào mà Người không hiện diện ở đấy.


Người là Đấng Toàn Năng: “Chúa Thánh Thần …quyền năng của Đấng Tối Cao” (Lc 1,35).


Người có ở khắp mọi nơi : “Đi mãi đâu cho thoát Thần Trí Ngài? Lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ?” (Tv 139,7)


Ngài là Đấng thông suốt mọi sự (omniscient/all-knowing): “Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu biết được những gì nơi con người, nếu không phải là Thần Trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.” (1Cr 2,10-11)


Chúa Thánh Thần được gọi là Thiên Chúa. Trong Cv 5,3-4 : “Anh Kha-na-nia, sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần… Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa.”; “Chúa là Thần Khí” (2Cr 3,18).


Quỳnh Hương dịch theo nguồn tài liệu "The Holy Spirit"