Đức Mẹ

(MEĐUGORJE Day By Day)

    Nhân tháng Đức Mẹ, Người nói về ơn sủng: 

    “Các con thân mến! Hãy cầu nguyện trong tháng này. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương Mẹ, cho phép Mẹ giúp các con mỗi ngày với nguồn ân sủng để che chở các con khỏi tay ma quỉ. Tháng này là tháng của Mẹ. Mẹ muốn ban nó cho các con. Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho các con mọi ân sủng mà các con kêu xin. Mẹ sẽ nâng đỡ những đòi hỏi của các con.” (ngày 25-10-1984) 
 
    Thánh Phaolồ cũng nói về ân sủng: 
 
    “Nhưng sự sa ngã của Adam không thể sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.” (Rm 5,15) 
 
    SUY NIỆM: Đối với người Công Giáo, Tháng Mười được coi như một truyền thống dành riêng cho Đức Mẹ Thiên Chúa. Trong nhiều giáo phận thường dâng kính Mẹ bằng những Thánh Lễ đặc biệt, lần Chuỗi Mân Côi, và những việc sùng kính khác. Chúng ta nên cám ơn về những tục lệ đáng kính đó bởi vì đó là những ân sủng đặc biệt dành cho chúng ta, vì vậy mà Mẹ nói: “Tháng này là tháng của Mẹ, Mẹ muốn ban cho các con..” . 
 
    Sứ điệp của ngày hôm nay, Mẹ nhắc nhiều lần về “ân sủng”, có nghĩa là những đặc ân: tình yêu, hay lòng độ lượng của Thiên Chúa. Chính Mẹ cũng là trung gian của nguồn ân sủng: “Thiên Chúa cho phép Mẹ mỗi ngày giúp đỡ các con với ân sủng...”. Ân sủng không thể mua được bằng tiền nhưng đó là những tặng phẩm tinh tuyền của Thiên Chúa: “Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng, thì không phải là do việc làm, chẳng vậy ân sủng không còn là ân sủng nữa.” (Rm 11,6). 
 
    Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi để ban ân sủng của Ngài cho tất cả những ai kêu xin. Đức Mẹ nói: “Các con phải cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ ban ân sủng khi các con tìm kiếm.” Ngoài điều này, điều quan trọng là đáp trả những ân sủng được Chúa ban cho. Như Thánh Phaolồ viết: “Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.” (2Cor 6:1). 
 
    Thực vậy, ân sủng và những việc làm bác ái là kho tàng trên trời chúng ta phải kêu xin để lưu trữ cho đời sống sau này thay vì tàng trữ những kho tàng dưới thế. Trong việc này, chúng ta tin vào lời của Mẹ: “Mẹ sẽ giúp đỡ các con.” 
 
    THỰC HÀNH: Hãy cầu nguyện trong tháng của Mẹ sẽ là nguồn ân sủng cho chúng ta khi chúng ta có lòng sùng kính Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, cũng là kho tàng ân sủng của Thiên Chúa. 
 
    Lm. Richard Beyer 
    Thuận Hà chuyển dịch