Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Hôm nay nữa Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy để cho trái tim các con bừng cháy ngọn lửa tình yêu sốt mến hơn cho Đấng Chịu Nạn, và đừng quên rằng vì yêu thương các con, Ngài đã ban mạng sống của Ngài cho các con để các con được cứu độ.  Hỡi các con nhỏ, hãy suy niệm và cầu nguyện để trái tim các con mở ra cho tình yêu Chúa.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! Also today I call all of you for your hearts to blaze with more ardent love for the Crucified, and do not forget that, out 
of love for you, He gave His life so that you may be saved. Little children, meditate and pray that your heart may be open to God's love.Thank you for having responded to my call."
  
 
« Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite tous à ce que vos coeurs soient enflammés d'un amour le plus ardent possible envers le Crucifié, et n'oubliez pas que c'est par amour pour vous qu'Il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés. Petits enfants, méditez et priez afin que vos coeurs s'ouvrent à l'amour de Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. » 
 
Sứ điệp ngày 02-09-2007 Đức Mẹ ban cho Mirjana Soldo: 
 
“Các con thân mến! Trong thời gian này là thời gian các dấu chỉ của Thiên Chúa, đừng sợ hãi bởi vì Mẹ ở với các con.  Tình yêu cao cả của Chúa đã gửi Mẹ đến dẫn dắt các con đến ơn cứu độ.  Hãy trao cho Mẹ trái tim đơn sơ đã được thanh luyện bằng sự ăn chay cầu nguyện.  Chỉ khi nào trong trái tim các con cò sự đơn sơ thì sự cứu độ mới là của các con.  Mẹ sẽ ở với các con và dẩn dắt các con.  Cám ơn các con.” 
 
Thuận Hà -  ‘Queen of Peace’